BADANIA I EKSPERTYZY

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Prowadzimy własne badania naukowe w zakresie zarządzania, a także wykładamy metodologię badań, dlatego potrafimy zrealizować każde Państwa zamówienia w zakresie rzetelnych ekspertyz i badań.
Opracowujemy narzędzia badawcze, nadzorujemy proces i przedstawiamy wyniki zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki.

badania i analizy pod kątem wykonalności projektów (m.in. prawne, finansowe, techniczne, strategiczne)

ewaluacja projektów

opracowywanie dokumentacji i certyfikacja nowych zawodów - w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji

badanie zadowolenia interesariuszy

prowadzenie procesu konsultacji społecznych do strategii i polityk społecznych

badanie SWOT

przeprowadzanie diagnozy organizacyjnej

wartościowanie stanowisk pracy

system oceny i motywacji pracowników

badania i analizy pod kątem wykonalności projektów (m.in. prawne, finansowe, techniczne, strategiczne)

Kierujący organizacją, chcąc podjąć dobrą decyzję co do wprowadzenia do budżetu określonej inwestycji, powinien dysponować rzetelną wiedzą na temat konsekwencji prawnych, finansowych, technicznych, ale także opinii interesariuszy. Wnioski aplikacyjne o fundusze unijne wymagają także różnego rodzaju analiz, badań i ekspertyz.
Mamy wiedzę i doświadczonych ekspertów, którzy mogą przygotować dla Państwa dowolne badanie i analizę.

ewaluacja projektów

Ewaluacja to proces zbierania informacji o projekcie, przede wszystkim ukierunkowany na zdobycie wiedzy o osiągniętych celach i rezultatach. Służy nie tylko funkcjom kontrolnym, ale także zbieraniu danych wejściowych do procesu doskonalenia.
W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© pomożemy Państwu zbudować narzędzia ewaluacyjne dopasowane do projektu i pozwalające na analizę efektywności, skuteczności, użyteczności i trwałości projektów.

opracowywanie dokumentacji i certyfikacja nowych zawodów - w oparciu o Polską Ramę Kwalifikacji

Zmiany na runku pracy i idea kształcenia się przez całe życie (lifelong learning) sprzyjają powstawaniu nowych kwalifikacji, często zdobywanych poza formalnym systemem edukacji.
Opracowujemy dokumentację i pomagamy uzyskać uznanie nowych zawodów zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji poprzez włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wprowadzonego Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dn. 14 stycznia 2016 r., poz. 64)

badanie zadowolenia interesariuszy

Bez rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat poziomu zadowolenia z jakości życia, a także decyzji podejmowanych przez organizację publiczną, trudno jest budować dobre relacje z interesariuszami.
Nasza autorska metodologia prowadzenia badań satysfakcji mieszkańców i innych interesariuszy, wykorzystująca sprawdzone rozwiązania w zakresie identyfikowania kryteriów zadowolenia (m.in. SERVQUAL, Customer Satisfaction Index) i uzyskane dzięki niej wyniki badań, pozwoli Państwu lepiej rozumieć dynamikę procesów społecznych, które zachodzą w Państwa otoczeniu.

prowadzenie procesu konsultacji społecznych do strategii 
i polityk społecznych

Dzięki konsultacjom społecznym można uzyskać wiedzę na temat stanowisk różnych grup społecznych wobec planowanych zmian prawa, inicjatyw uchwałodawczych, inwestycji, budżetu i szeregu innych kwestii ważnych dla społeczności lokalnej. Niektóre działania samorządu wymagają konsultacji społecznych wynikających z ustaw.
Możemy przygotować dla Państwa cały proces konsultacji społecznych, udokumentować go i opracować wyniki, a także sformułować rekomendacje.

badanie SWOT

Praca nad strategią rozwoju, politykami społecznymi i innymi kluczowymi dla organizacji publicznych dokumentami wymaga rozpoznania mocnych i słabych stron organizacji, odkrycia szans i zagrożeń (SWOT).
Prowadzimy badania w tym zakresie, opracowujemy wyniki i przedstawiamy rekomendacje wykorzystując najnowszą wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu.

przeprowadzanie diagnozy organizacyjnej

Zdiagnozowanie organizacji jest podstawą podjęcia jakichkolwiek działań, które będą mieć wpływ na jej doskonalenie.

W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© badamy różne obszary organizacji, w tym m.in. kulturę organizacyjną, strukturę, procesy, dokumentację, ryzyka oraz potencjał innowacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów i działań, które można uznać za nieefektywne lub zorganizowane niezgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o zarządzaniu.

wartościowanie stanowisk pracy

Podstawą budowania właściwej struktury HR, a także wykorzystania potencjału zatrudnionych ludzi, jest wiedza na temat znaczenia poszczególnych stanowisk w procesach realizowanych w organizacji.
Prowadzimy badania i analizujemy wyniki w oparciu o przyjęte kryteria wyceny pracy, efektywności procesów, wpływu na uzyskiwane wyniki przez całą instytucję, zasadności zatrudnienia, poprawności przydziału zadań w procesie i wielu innych uzgodnionych aspektów.
Przedstawiony raport z badania obejmuje kompleksowe wartościowanie stanowisk pracy, rekomendacje co do struktury organizacyjnej i mapy procesów, a także rekomendacje dotyczące systemu wynagradzania i motywacyjnego.

system oceny i motywacji pracowników

Osiąganie celów, zwłaszcza strategicznych, wymaga zaangażowanej, dobrze wyszkolonej, kompetentnej kadry. Chcąc utrzymać kluczowych pracowników w organizacji i pozyskiwać nowych, trzeba mieć zbudowany system oceny i system motywacyjny, który będzie zachęcał pracowników do utożsamiania się z wartościami i celami organizacji.
Prowadzimy badania na Państwa zlecenie, analizując istniejące w organizacji zasady oceniania i motywowania, prowadzimy wywiady jakościowe z pracownikami i kadrą zarządzającą. Na tej podstawie, odwołując się do najnowszej literatury naukowej w zakresie zarządzania, opracowujemy nowoczesny, zbieżny z kulturą organizacyjną system oceniania i motywowania i przeprowadzamy jego ewaluację.