KONTROLA ZARZĄDCZA

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Kontrola zarządcza wprowadzona przepisami ustawy o finansach publicznych rozszerza kontrolę instytucjonalną o efektywność działania. Ma zapewnić realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a ponadto ograniczyć ryzyko i zagwarantować wysoki standard etyczny.
Nasi konsultanci pomogą Państwu opracować dopasowane do specyfiki i wielkości organizacji rozwiązanie, bazując na oryginalnej metodologii SenseMaking Consulting Group.

zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

skuteczność i efektywność działania

wiarygodność sprawozdań

ochrona zasobów

przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

efektywność i skuteczność przepływu informacji

zarządzanie ryzykiem

zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi

Wyrazem legalności działania instytucji sektora finansów publicznych jest zapewnienie realizacji zadań w sposób zgodny z prawem. Pod uwagę brać tu należy zarówno źródła prawa powszechnie obowiązującego, jak również wewnętrzne procedury (np. procedury dotyczące naboru pracowników, delegowania uprawnień, czy też zasad dokonywania samooceny), których regulacje muszą być uwzględniane przy wykonywaniu danego działania.
Opracowujemy dla Państwa konkretne rozwiązania proceduralne, przeprowadzamy audyt prawny w tym zakresie, a także szkolimy pracowników.

skuteczność i efektywność działania

Sprawność działania organizacji określana jest jako podejmowanie działań w sposób skuteczny i efektywny. Przez skuteczność rozumie się osiąganie zakładanych celów działalności poprzez przełożenie rezultatu planowanego na rezultat osiągnięty. Efektywność natomiast oznacza osiągnięcie tych rezultatów przy minimalnym zaangażowaniu zasobów, czyli optymalną relację pomiędzy ponoszonymi na realizację celów nakładami a osiąganymi efektami.
Po przeprowadzeniu diagnozy organizacji, na podstawie uzyskanego raportu opracowujemy metody i techniki osiągania wysokiej skuteczności i efektywności organizacji. W ramach projektu szkolimy pracowników w zakresie zarządzania przez cele oraz zapewnienia skuteczności i efektywności działań.

wiarygodność sprawozdań

Kontrola zarządcza wspiera również funkcję sprawozdawczo-analityczną służącą do podejmowania decyzji zarządczych. Ten obszar kontroli ściśle związany jest z problematyką dotyczącą obowiązków w zakresie rachunkowości. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku kwestia wiarygodności sprawozdań, która w połączeniu z efektywnością i skutecznością przepływu informacji oraz zgodności z przepisami prawa, gwarantuje prawidłową realizację zadań i zgodność z prawem.
Doradzamy w zakresie optymalnego zorganizowania procesu sprawozdawczego, a także opracowujemy mechanizmy wspierające funkcję analityczną i uczymy, jak wykorzystywać narzędzia analityczne w praktyce zarządzania.

ochrona zasobów

Ochronę zasobów można rozpatrywać z dwóch perspektyw: zapewnienia ciągłości działania oraz z perspektywy ochrony zasobów przed zniszczeniem, kradzieżą, sprzeniewierzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem. W pierwszym przypadku nacisk kładzie się na ograniczanie skutków absencji w pracy, awaryjności sprzętu i wyposażenia, zaś w drugim – na ochronę fizyczną. Specyficznym obszarem ochrony jest wytwarzanie i przechowywanie informacji. Obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa obligują organizacje do ochrony i zachowania poufności danych wrażliwych.
Nasza metodologia zarządzania ryzykiem, zapewnienia ciągłości działania, a także wprowadzania standardów RODObezpieczeństwa informacji pozwoli Państwu uzyskać pewność, że wymagania w tym zakresie są spełnione na najwyższym poziomie.

przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania

Etyka w instytucjach sektora finansów publicznych spełnia pięć podstawowych funkcji: stanowi podstawę dobrego zarządzania, legitymizuje działania, zapobiega patologiom, kształtuje wartości i ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Etyczne działanie, oparte na wartościach, zapobiega patologiom organizacyjnym, a zwłaszcza zachowaniom korupcyjnym, oraz kształtuje pozytywne wartości w życiu.
Pracujemy w tym obszarze korzystając z międzynarodowej normy ISO 37001 – Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym oraz ISO 26000 – Odpowiedzialność społeczna. Pomożemy Państwu wdrożyć sprawdzone i sensowne rozwiązania w tym zakresie.

efektywność i skuteczność przepływu informacji

Realizacja celów i zadań wymaga dobrego przepływu informacji. Dlatego też należy śledzić los informacji, regulować jej przepływ, rozumieć bogactwo różnych środków przekazu oraz dążyć do zachowania integralności danych. Ważne jest również rozwijanie wrażliwości na potrzeby odbiorców informacji i dostarczanie jej w takiej formie, w jakiej potrzebują.
Budowę sprawnego systemu komunikacji rozpoczynamy od ustalenia źródeł informacji, zapotrzebowania na informacje i analizy dostępnych kanałów jej transmisji. Nasi konsultanci pomogą Państwu zapewnić sprawność funkcjonowania systemów komunikacyjnych, a także wykryć potencjalne zagrożenia i „wąskie gardła” oraz wskażą możliwości doskonalenia. Zaprojektujemy dedykowane systemy informacyjne i wskażemy rozwiązania gwarantujące sprawny przepływ informacji.

zarządzanie ryzykiem

Ryzyko najczęściej jest definiowane jako skumulowany efekt prawdopodobieństwa wystąpienia niepewnych zdarzeń, które mogą wpływać na realizację celów. Sprawne funkcjonowanie organizacji w zmieniającym się otoczeniu wymaga od kadry zarządzającej podejmowania decyzji nawet w sytuacji, gdy nie ma ona pełnych informacji, czyli podejmowania ryzyka.
Rozbudowane przepisy prawa w zakresie finansów, podatków, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, prawa pracy i wielu innych obszarów wymagają wprowadzenia takich mechanizmów, które ograniczą skutki wystąpienia negatywnych zjawisk w tych obszarach, a więc właśnie zarządzania ryzykiem.
Pomożemy Państwu w opracowaniu dostosowanej do potrzeb dokumentacji identyfikacji i szacowania ryzyka, zaprojektujemy rejestry ryzyka, wymodelujemy ryzyko procesowe ,a także zbudujemy system zarządzania ryzykiem.
O zarządzaniu ryzykiem przeczytacie Państwo więcej tutaj.