NORMY ISO/ STANDARDY/ AKREDYTACJE

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Normy ISO oraz standardy akredytacyjne są zbiorem wymagań i dobrych praktyk wspierających działalność organizacji publicznej.
Posiadamy wieloletnią praktykę we wdrażaniu standardów w organizacjach publicznych, popartą certyfikatami ISO uzyskanymi przez naszych klientów.

ISO 9001 - Zarządzanie jakością

ISO 14001- Zarządzanie środowiskowe

ISO 27001 - Bezpieczeństwo informacji

RODO - Rozporządzenia o Ochronnie Danych Osobowych

ISO 27018 - Bezpieczeństwo danych osobowych w chmurze

ISO 19600 - Zarządzanie zgodnością (compliance)

ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem

ISO 37001 - Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

standardy akredytacyjne dla szpitali i POZ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia)

ISO 26000 - Odpowiedzialność społeczna

zarządzanie różnorodnością

ISO 37120 – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia w miastach

ISO 9001 - Zarządzanie jakością

Norma ISO 9001:2015 dotycząca systemu zarządzania jakością kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymagań klientów, wskazuje na wagę analizy ryzyka i szans w skutecznym zarządzaniu procesami organizacji.
W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices© pomożemy Państwu skutecznie wdrożyć system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Zrealizujemy nasze prace u Państwa, w oparciu o wykorzystanie modeli referencyjnych procesów w organizacjach publicznych, schematy ryzyk i doświadczenie ze zrealizowanych projektów wdrożeniowych. Podczas prowadzonych przez nas prac doradczych będziemy koncentrować się na eliminacji działań zbędnych i ograniczeniu liczby dokumentów. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu jakości.

ISO 14001- Zarządzania środowiskowe

Norma ISO 14001:2015 poświęcona systemowi zarządzania środowiskiem opiera się na wymaganiach dotyczących zarządzania aspektami i wpływami środowiskowymi, tak aby skutecznie chronić środowisko naturalne i uzyskać zrównoważony rozwój.
Wykorzystując autorską metodykę SenseMaking Practices© i nasze doświadczenie, pomożemy Państwu skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. W trakcie realizacji przez nas prac doradczych pomożemy Państwu zidentyfikować aspekty i wpływy środowiskowe, a dla wybranych aspektów znaczących zaprojektować cele, zadania i programy środowiskowe. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu środowiskowego.

ISO 27001 - Bezpieczeństwo informacji

Sprawne wdrożenie normy ISO 27001:2013 dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji łączy konieczność ochrony danych, ze spełnieniem wymagań prawa, w powiązaniu ze specyfiką działalności sektora publicznego i rozwiązaniami teleinformatycznymi.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu ISO 27001 opierając się na autorskiej metodyce SenseMaking Practices© i doświadczeniu we wdrażaniu i audytowaniu, a także opracowanych modelach referencyjnych dla procesów sektora publicznego. Na tej bazie przeprowadzimy analizę ryzyka i zaproponujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zabezpieczeń informatycznych spełniających wymagania i skutecznie chroniących przetwarzane dane. Pomożemy Państwu w uzyskaniu certyfikatu bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Wymagania RODO w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych opierają się na podstawowych zasadach takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu przetwarzania, minimalizacja i prawidłowość, ograniczenie przechowania, rozliczalność, integralność oraz poufność danych. Wdrażając wymagania RODO stosujemy najlepsze praktyki zarządzania zalecane w tym zakresie.
Nasi konsultanci, korzystając z metodyki SenseMaking Consulting Group wdrażania ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, a także bazując na doświadczeniach z przeprowadzonych audytów, pomogą Państwu przygotować analizę ryzyka i wdrożyć najlepsze praktyki zabezpieczeń spełniających wymagania RODO.

ISO 27018 - Bezpieczeństwo danych osobowych w chmurze

Norma ISO 27018 zawiera kodeks postępowania i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w chmurach obliczeniowych funkcjonujących w organizacjach przetwarzających dane osobowe. Wspiera wdrożenie wymagań RODO i zapewnia rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi przechowywanymi w chmurze publicznej w oparciu o wymagania normy ISO 27001.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu ISO 27018 opierając się na autorskiej metodyce SenseMaking Practices© i naszym doświadczeniu z centrów danych oraz ochrony danych osobowych. Zaproponujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań oraz zabezpieczeń technicznych infrastruktury informatycznej, skutecznie chroniących przetwarzane dane. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury.

ISO 19600 - Zarządzanie zgodnością (compliance)

 

ISO 19600 zawiera wytyczne dotyczące ustalenia, rozwijania, oceniania i utrzymywania systemu zarządzania zgodnością w oparciu o analizę ryzyka działalności i procesów. Norma ta opiera się na wytycznych normy ISO 31000, podkreślając podejście dotyczące compliance, jako funkcji doradczej i kontrolnej.

Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu wymagań compliance wykorzystując autorską metodykę SenseMaking Practices©, nasze doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zgodnością i wiedzę uznanych ekspertów z zakresu prawa. W trakcie realizowanych przez nas prac koncentrujemy się na wyeliminowaniu niezgodności z regulacjami obowiązującego prawa, wytycznymi, rekomendacjami, a także wewnętrznymi zasadami postępowania. Opiniujemy funkcjonujące praktyki i doradzamy we wdrożeniu rozwiązań skutecznie chroniących prowadzoną działalność

ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nowa międzynarodowa norma ISO 45001 dotycząca systemu zarządzania BHP opiera się na zapewnieniu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób, które pozostają pod nadzorem organizacji.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu ISO 45001 opierając się o autorską metodykę SenseMaking Practices© i wykorzystanie naszego doświadczenia w obszarze BHP dla sektora publicznego. W trakcie realizowanych przez nas prac określimy ryzyka BHP w procesach, pomożemy w wykonaniu analizy ryzyka na stanowiskach pracy i zaproponujemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań dotyczących konsultacji oraz współudziału pracowników. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu ISO 45001.

ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem

Norma ISO 31000 zawiera zbiór zasad oraz wytycznych dotyczących podejścia do analizy, oceny i zarządzania ryzykiem w procesach organizacji.
W oparciu o autorską metodykę SenseMaking Practices©, schematy ryzyk i narzędzie BOC Adonis, a także modele referencyjne procesów organizacji publicznej, pomożemy Państwu zidentyfikować i ocenić ryzyka oraz wdrożyć zasady postępowania z ryzykiem.

ISO 37001 - Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

Nowa międzynarodowa norma ISO 37001:2016 dotycząca systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi opiera się na zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji w organizacji.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu ISO 37001 wykorzystując nasze doświadczenie w audytach oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym. W trakcie realizowanych przez nas prac przeprowadzimy wymagane due diligence celem wyeliminowania ryzyk w zakresie korupcji i nadużyć finansowych. Prowadząc działania doradcze koncentrujemy się na wprowadzeniu zasad etycznych oraz mechanizmów chroniących przed korupcją Państwa pracowników. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu ISO 37001.

standardy akredytacyjne dla szpitali i POZ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia)

Zestaw standardów akredytacyjnych powstał w celu wprowadzenia dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i wysokiej jakości świadczonej opieki przez placówki medyczne.
Pomożemy Państwu wdrożyć zestaw standardów akredytacyjnych. Zrealizujemy nasze prace u Państwa w oparciu o wykorzystanie naszego doświadczenia w skutecznym wdrażaniu wymagań akredytacyjnych w medycznych placówkach publicznych, korzystając z narzędzi informatycznych Adonis NP firmy BOC oraz NOR-STA. Podczas prowadzonych przez nas prac wdrożeniowych będziemy koncentrować się na eliminacji działań zbędnych i ograniczeniu dokumentacji. Rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację akredytacji CMJ.

ISO 26000 - Odpowiedzialność społeczna

Norma ISO 26000 zawiera wytyczne, koncepcje, zasady i praktyki odnoszące się do odpowiedzialności społecznej organizacji. Zwraca uwagę na kluczowe obszary wdrażania odpowiedzialności społecznej, identyfikowania interesariuszy oraz komunikowania zobowiązań, działań i osiągnięć związanych z działalnością społeczną.
Wykorzystując autorską metodykę SenseMaking Practices© i nasze doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu ISO 26000 oraz SA8000, pomożemy Państwu skutecznie wprowadzić zasady odpowiedzialności społecznej. W trakcie realizowanych przez nas prac koncentrujemy się na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów odpowiedzialności, transparentności i etyczności działań, respektowaniu oczekiwań interesariuszy i spełnieniu wymagań prawa, a także skutecznego systemu raportowania społecznego.

zarządzanie różnorodnością

Strategia zarządzania personelem zakłada, że różnorodność (np. pod względem płci, wieku, wykształcenia, orientacji seksualnej czy niepełnosprawności) w miejscu pracy jest jednym z kluczowych zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów. Zarządzanie różnorodnością polega na uznawaniu odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani.
Pomożemy Państwu w skutecznym wdrożeniu strategii zarządzania różnorodnością we współpracy z uznanym think tankiem Diversity Hub. W trakcie realizowanych przez nas prac przeprowadzimy audyt różnorodności, a także koncentrować się będziemy na wdrożeniu mechanizmów uznawania odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani.

ISO 37120 – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia w miastach

Norma ISO 37120 zawiera kompleksowy zestaw 100 wskaźników w 17 grupach, które mogą być wykorzystane przez miasta do mierzenia i kontrolowania swojego poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym, oraz porównania z innymi miastami na świecie.
Pomożemy Państwu skutecznie wdrożyć zestaw wskaźników i metod ich pomiaru, przeprowadzimy szkolenia pracowników w tym zakresie. Dodatkowym rezultatem naszych prac będzie uzyskanie przez Państwa organizację certyfikatu World Council on City Data.