ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Zarządzanie projektami jest procesem, w trakcie którego kierujący projektem realizuje planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu, dokonując jednocześnie alokacji przydzielonych środków, posługując się przy tym odpowiednimi technikami i metodami. Proces ten nakierowany jest na osiągnięcie założonych rezultatów w określonym terminie i przy zachowaniu zaplanowanego budżetu.
Wspieramy Państwa organizacje w doradztwie i szkoleniach w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami.

audyt projektów unijnych

opracowywanie wniosków aplikacyjnych

prowadzenie badań i analiz pod kątem wykonalności projektów

ewaluacja projektów

wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami

pełnienie w zastępstwie funkcji menadżera projektu

szkolenia w zakresie zarządzania projektami

audyt projektów unijnych

Projekty dofinansowane z funduszy unijnych lub innych publicznych źródeł finansowania  wymagają przeprowadzenia audytu zewnętrznego, polegającego na weryfikacji warunków umowy, m.in. zgodności z prawem, zasadami rachunkowości, kwalifikowalności wydatków, realizacji celów, osiągania oczekiwanych rezultatów, dotrzymywania terminów. Audyt zewnętrzny musi być przeprowadzony przez firmę, która zatrudnia audytorów z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i  międzynarodowymi certyfikatami audytorskimi.
Nasi audytorzy posiadają udokumentowane, międzynarodowe kwalifikacje w zakresie audytu zewnętrznego. Doświadczenie zdobyte zarówno w sektorze publicznym, jak i biznesowym pozwala nam zapewnić Państwu wysoką jakość audytu oraz konkurencyjne warunki realizacji usługi.

opracowywanie wniosków aplikacyjnych

Rozpoczęcie działań projektowych poprzedzone jest opracowaniem założeń projektu oraz pozyskaniem źródeł finansowania. Jednym z dostępnych źródeł są fundusze europejskie. Każde aplikowanie o środki pomocowe wymaga opracowania i przygotowania stosownego wniosku. Poprawnie opracowany wniosek projektowy w jednostkach sektora publicznego odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej.
Przygotujemy wnioski aplikacyjne, wskażemy możliwe źródła finansowania, skompletujemy dokumentację, a także, co istotne, przeprowadzimy wszelkie badania, które są niezbędne w staraniu się o fundusze.

badania i analizy pod kątem wykonalności projektów

Jedną z metod minimalizacji ryzyka projektowego jest opracowywanie analiz i studiów wykonalności. Stosowne badania pozwalają na określenie potencjalnego ryzyka, koniecznych zasobów oraz metod przeciwdziałania zagrożeniom. Szczególnym obszarem analiz są te, które dotyczą finansów, a także określające potencjalne korzyści z realizacji projektu.
Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy i bogatemu doświadczeniu w ewaluacji projektów i kierowaniu nimi, jesteśmy w stanie sporządzić niezbędne ekspertyzy i studia wykonalności projektów. Wskażemy słabe punkty i zaproponujemy mechanizmy zabezpieczające.

ewaluacja projektów

Ewaluacja to proces zebrania informacji na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników pod kątem faktycznych potrzeb grupy docelowej. Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości przyszłych inicjatyw poprzez identyfikację najsłabszych punktów i dokonywanie stosownych ulepszeń. Poprawnie przeprowadzona ewaluacja wskazuje słabe i mocne strony projektu, pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami, umożliwia ocenę jakości rezultatów i lepsze rozpowszechnianie wyników, ponadto umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach interesariuszy projektu.
Nasi eksperci zaprojektują proces ewaluacji, przeanalizują wyniki, przygotują rekomendacje i przeszkolą pracowników.

wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami

Sprawna realizacja działań projektowych wymaga wsparcia informatycznego. Wsparcie to realizowane jest już od etapu przygotowywania i składania wniosków projektowych, poprzez realizację zadań, aż do ewaluacji i zamknięcia projektu. Wsparcie informatyczne pozwala na przygotowanie wniosku w odpowiednim formacie, monitorowanie zadań, rozliczenie środków oraz upowszechnianie wyników.
Wieloletnie doświadczenie konsultantów pozwala na przygotowanie dla potrzeb Państwa projektów odpowiedniego środowiska informatycznego, dobranie i konfigurację narzędzi informatycznych, a także przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi.

pełnienie w zastępstwie funkcji menadżera projektu

W wielu przypadkach organizacje nie posiadają odpowiednich zasobów kadrowych do przygotowywania i zarządzania projektami. W takiej sytuacji mogą one sięgnąć po doświadczonych menadżerów projektów, dzięki którym będą w stanie nie tylko poprawnie zrealizować projekt, ale również zminimalizować ryzyko związane z popełnieniem błędów przez niedoświadczonych kierowników projektu.
Liczba i zakres projektów przygotowanych i zarządzanych przez naszych ekspertów pozwala nam zaproponować Państwu pełnienie w zastępstwie funkcji menadżera projektu. Pozwoli to Państwu na realizację projektów bez konieczności pozyskiwania pracowników i obniży ryzyko związane z zarządzaniem i osiągnięciem rezultatów.

szkolenia w zakresie zarządzania projektami

Realizacja celów i zadań wymaga dobrego przepływu informacji. Dlatego też należy śledzić los informacji, regulować jej przepływ, rozumieć bogactwo różnych środków przekazu oraz dążyć do zachowania integralności danych. Ważne jest również rozwijanie wrażliwości na potrzeby odbiorców informacji i dostarczanie jej w takiej formie, w jakiej potrzebują.
Budowę sprawnego systemu komunikacji rozpoczynamy od ustalenia źródeł informacji, zapotrzebowania na informacje i analizy dostępnych kanałów jej transmisji. Nasi konsultanci pomogą Państwu zapewnić sprawność funkcjonowania systemów komunikacyjnych, a także wykryć potencjalne zagrożenia i „wąskie gardła” oraz wskażą możliwości doskonalenia. Zaprojektujemy dedykowane systemy informacyjne i wskażemy rozwiązania gwarantujące sprawny przepływ informacji.