STRATEGIE ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNE

ORGANIZACJE PUBLICZNE
Strategie rozwoju i polityki społeczne stanowią zbiór zobowiązań, jakie stawiają przed wspólnotą zarządzający organizacjami publicznymi.
Od jakości badań, konsultacji społecznych i, oczywiście, samych dokumentów, zależy przyszłość wspólnoty, spełnienie jej aspiracji, jakość życia i dobrostan.
Nasze wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym pozwoli Państwu uniknąć rozczarowań i wyboru fałszywych dróg rozwoju.

strategie rozwoju

polityki społeczne

strategie rozwoju

Strategia rozwoju organizacji publicznej jest najważniejszym dokumentem, który w planistyczny i opomiarowany sposób przedstawia najważniejsze zamierzenia i aspiracje wspólnoty w perspektywie kilku lat.
Nasi konsultanci zaplanują cały proces przygotowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii. Prowadzimy badania SWOT, konsultacje społeczne , szkolimy w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania przez cele, pomagamy sformułować dokument strategiczny i przygotowujemy narzędzia wspierające zarządzanie strategiczne.

polityki społeczne

Polityki społeczne są dokumentami, które uzupełniają strategię rozwoju i zawierają opis konkretnych działań, które w ustalonej perspektywie czasu pozwolą rozwiązywać ważkie problemy społeczne, np. w obszarze zdrowia, edukacji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, kultury itp.
Pomagamy organizacjom publicznym zdiagnozować problemy, opracowujemy rekomendacje, prowadzimy konsultacje społeczne i opracowujemy założenia do polityk społecznych.